Ban giám hiệu

Hiệu trưởng, hiệu phó ngoài việc thực hiện các chức năng như giáo viên (nếu giảng dạy) thì có thể thực hiện các chức năng khác như sau.

Xem nhận xét của học sinh theo lớp

ht-xem-nhan-xet-theo-lop

 

Xem nhận xét của học sinh theo giáo viên

ht-xem-nhan-xet-theo-giao-vien

Chuyển lên trên