Giáo viên

Sửa thông tin học sinh (đối với giáo viên chủ nhiệm)

gv-sua-hoc-sinh

Nhận xét, đánh giá thường xuyên và định kì đối với học sinh

Các bước thực hiện:

  1. Chọn lớp và môn học
  2. Chọn một hoặc nhiều học sinh
  3. Viết nhận xét về Kiến thức, kĩ năng, Năng lực, Phẩm chất
  4. Bấm Lưu nhận xét

gv-nhanxet

Lập thư viện lời nhận xét

gv-thu-vien

Xem thông tin cán bộ

gv-trao-doi

 

Chuyển lên trên