Phòng, Sở

TrườngNhà giúp các phòng, sở giáo dục và đào tạo  luôn có trong thay công cụ để:
  • Theo dõi số liệu tổng hợp về học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất của các nhà trường.
  • Theo dõi việc thực hiện đánh giá, theo dõi học sinh của giáo viên ở các nhà trường.
  • Trao đổi với giáo viên, với phụ huynh.
Chuyển lên trên