Quản trị trường

Việc nhập dữ liệu ban đầu được tiến hành một lần và được thực hiện theo qui trình gồm các bước như sau:

 1. Đăng kí sử dụng và được cấp 1 tài khoản.
 2. Truy cập Website và đăng nhập vào hệ thống
 3. Chọn năm học
 4. Khai báo thông tin chung của nhà trường
 5. Nhập danh mục lớp
 6. Nhập danh mục đơn vị hành chính (Thôn/Đội/Khu…)
 7. Nhập danh sách đội ngũ
  • Cách 1. Nhập trực tiếp trên Website
  • Cách 2: Tải file mẫu Excel về, nhập vào file mẫu và nhập dữ liệu lên hệ thống,
 8. Phân công chuyên môn
  • Cách 1: Nhập trực tiếp trên Website
  • Cách 2: Tải file mẫu Excel về, nhập vào file mẫu và nhập dữ liệu lên hệ thống.
 9. Nhập danh sách học sinh
  • Cách 1: Nhập trực tiếp trên Website
  • Cách 2: Tải file mẫu Excel về, nhập vào file mẫu và tải lên hệ thống. Có thể nhập đè, nhập nối tiếp.
 10. Cấp tài khoản cho CBGVNV, phụ huynh học sinh.
 11. Nhập thông tin về cơ sở vật chất nhà trường.
Chuyển lên trên