làm sao để nhập điểm thi cuối kì thì làm sao? Những chỗ thống kê điểm thì như thế nào? Xin giúp giùm

Hỏi đáplàm sao để nhập điểm thi cuối kì thì làm sao? Những chỗ thống kê điểm thì như thế nào? Xin giúp giùm
Vô danh hỏi 4 năm trước
Chuyển lên trên