Tháng một và hai tôi đã ghi nhận đầy đủ mà sao không được lưu để nhà trường kiêm tra báo là chưa hoàn thành

Hỏi đápTháng một và hai tôi đã ghi nhận đầy đủ mà sao không được lưu để nhà trường kiêm tra báo là chưa hoàn thành
Vô danh hỏi 4 năm trước
Nguyễn Đồng Nhân viên trả lời 4 năm trước

Thầy/cô vui lòng cho biết cụ thể thông tin họ tên, đơn vị (hoặc tên tài khoản) để chúng tôi kiểm tra cụ thể.

Chuyển lên trên